دوشنبه 29 اسفند‌ماه سال 1390
پرداخت کنید دریافت کنید

برای رسیدن به آرزوها باید شجاع بود

برای اعتقادات باید احترامی فراتر از هرچیز قائل بود

برای رسیدن به آرزوهای اعتقادی باید هزینه داد و نه آن هم کم

مگر کسی بزرگتر و قدرتمند تر از خدا هم هست؟ که نتوانیم به خاطر او بگذریم از چیزهایی با ارزش خیلی کمتر؟

هرچیزی قیمتی داره، وقتی پرداخت نکنی بهشون نخواهی رسید... منطق محض، منطق بی احساس


پ ن: 2.22.19.32.18.1>2.23.2>6.12.16.2>6.22.17.33.27.44.33.1 به همین خاطر