دوشنبه 5 تیر‌ماه سال 1391
نقدی عالی در صدا و سیما بر پتروشیمی خواهی مردم و اشتباه مسئولین

نقدی بدون تخریب و با چاشنی طنز و در عین حالی تخصصی و بسیار صریح