جمعه 26 شهریور‌ماه سال 1389
عبادت یا کلاغ پر ؟

خواندن یک نماز چهار رکعتی به شکلی که رکوع و سجده و اذکار درست ذکر شوند حداقل 1:30 تا دو دقیقه وقت ناقابل نیاز دارد ....


چگونه شمای مسلمان آن را در کمتر از یک دقیقه و با رکوردهای 50 ثانیه به اتمام می رسانی؟


آیا جز این است که چون کلاغ نوک بر زمین می زنیم و خسران تر از آن کلاغ نه تنها دانه ای بر نمی گیریم بلکه حق الهی بر دوش خود اضافه کرده و می کشیم؟


شیرنی عبادت را نمی خواهید نخواهید! وظیفه خود را به درستی انجام دهید که فردا حسرت نخورید!


وای بر ما که مسلمانی نکنیم!