چهارشنبه 21 مرداد‌ماه سال 1388
حساب حساب کاکا ....؟

سلام علیکم

قدیمی ها حرف هایی رو یهو میزدن، ولی این یهویی زدن ها از کلی تحقیق کردن های این روزی ها گاها بهتره بوده.

یادم نمیره این جمله رو هیچ موقه " حساب حساب کاکا بردار"!

و اون حدیث که پیامبر فرمودند هنوز عرخه کارگر خشک نشده دستمزدش رو بهش بدین.

نتیجه ی این دوتا حرف میشه تجریه ای که سعی میکنم هیچ موقه فراموش نکنم.

امیدوارم هیچ کسی فراموش نکنه!

2.22.1>2.2.12.22.1>7.42.17.33.2>7.16.35.33.2>5.22.17.32.1>3.12.18.32.16.16.36.2>7.44.26.33.1>!!!