شنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1388
وجدان آگاه ....

سلام علیکم:


امروز روزی بود که خیلی بهم سخت گذشت از بی وجدانی ها و چشم بستن ها، میخوام اگر خدا خواست از حرف دل گرفته تا هرچیزی که وجدانم رو اذیت میکنه و توی این جامعه میبینم اینجا بنویسیم که شاید روزی رهگذری بگوید حیف و صد حیف که مرده اند وجدان های آگاه ....